NAZWA SZKOLENIA:

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU:

Lp.

Temat

Liczba godzin

Formy realizacji

1

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1)       koordynacyjna rola władz oświatowych

2)       obowiązujące przepisy

2

wykład

3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi   z    niepełnosprawności,    niedostosowania    społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

2

wykład i zajęcia

praktyczne

2

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

1)       rada wychowawców

2)       grupa jako zespół wychowawczy

3)       organizacja i rozkład dnia

4)       regulamin uczestnika wypoczynku

2

wykład i zajęcia

praktyczne

3

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1)       opracowanie planu wychowawczego grupy

2)       dokumentacja wychowawcy

3)       obowiązki wychowawcy grupy

4)       metody i formy realizacji planów wychowawczych

4

wykład i zajęcia

praktyczne

4

Ruch i rekreacja:

1)       cele i zadania zajęć wychowania fizycznego

2)       metody nauki technik pływania

1

wykład

 

 

3)       gry i zabawy ruchowe

4)       gry zespołowe

5)       sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

6)       organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4

zajęcia praktyczne

5

Turystyka i krajoznawstwo:

1)       cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

2)       organizacja wycieczek

3)       organizacja biwaków

4)       gry terenowe

4

wykład i zajęcia

praktyczne

6

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

1)       cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych

2)       organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich

3)       elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia

4)       prowadzenie kroniki

5)       organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

6)       gry i zabawy świetlicowe

7)       konkursy, wystawy, dyskusje

8)       śpiew, muzyka, plastyka itp.

5

wykład i zajęcia

praktyczne

7

Zajęcia praktyczno-techniczne:

1)       cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych

2)       formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych

3)       prace dekoracyjne i zdobnicze

4)       indywidualne zainteresowania uczestników

5)       rozwój zainteresowań uczestników

2

wykład i zajęcia

praktyczne

8

Prace społecznie użyteczne:

1)       cele i zadania prac społecznie użytecznych

2)       wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat

3)       prace w zakresie samoobsługi

4)       prace na rzecz miejsca wypoczynku

5)       prace na rzecz środowiska

2

wykład i zajęcia

praktyczne

 

9

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

1)       przepisy   dotyczące   bezpieczeństwa,   w   tym    zasady   postępowania  w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

2)       przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

4

wykład i zajęcia

praktyczne

3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do  ćwiczeń  udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4

zajęcia praktyczne

10

Razem

36

 

 

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ:

  • 36 godz. - Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży

CZAS TRWANIA I TRYB SZKOLENIA:

  • 23 czerwiec 2023 r. – 26 czerwiec 2021 r. w trybie stacjonarnym, w systemie weekendowym i popołudniowym

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

  • Egzamin wewnętrzny

WYDAWANE DOKUMENTY:

  • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży)

** Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach

symfonia.png

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku – Kamiennej bierze udział w programie „Symfonia dla Edukacji”. ZDZ w Kielcach jako Partner Programu prowadzi zajęcia dla uczestników kursów z wykorzystaniem oprogramowania Symfonii w wersji edukacyjnej. Wykorzystujemy głównie moduły Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia R2Płatnik

W czym możemy pomóc

Sign up MyLiveChat